კვლევის მიმართულებები

პრიორიტეტები

  1. რადიაციული კვლევები ნახევარგამტარებში;
  2. მაღალი რადიაციული მდგრადობის მქონე ნახევარგამტარული ხელსაწყოების შექმნა;
  3. ფიზიკურ-ქიმიური ანალიტიკური კვლევები;
  4. რადიაციული ეკოლოგია;
  5. კლიმატის ცვლილება;
  6. მდგრადი განვითარების მულტიდისციპლინური კვლევები;
  7. გარემოს დაბინძურება და მყარი ნარჩენების გადამუშავების კვლევა;
  8. განახლებადი ენერგეტიკის მასალათმცოდნეობა;
  9. მყარი სხეულების ქიმიური ტექნოლოგია.