აპარატურა

image description
Thermo Electron Corporation, USA

ქრომატო - მას- სპექტრომეტრი TRACE DSQ

ქრომატო-მას-სპექტრომეტრი (TRACE DSQ) განკუთვნილია გარემოს ობიექტებში სხვადასხვა შენაერთების (მათ შორის მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების - POPs), ასევე სხვა ნივთიერებებში აღმოჩენისა და განსაზღვრისთვის. სპექტრომეტრის ძირითად ელემენტს წარმოადგენს გაზური ქრომატოგრაფი TRACE GC ULTRA და მასსპექტრომეტრი DSQ. სპექტრომეტრი აღჭურვილია სინჯების შეყვანის და შერჩევის ავტომატური სისტემით CombiPAL. აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა Xcalibur და მას-სპექტრების ბიბლიოთეკები.

image description
Perkin Elmer Inc., USA

ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტრი Aanalyst 800 (AAS)

ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტრი განკუთვნილია სხვადასხვა ობიექტებში მძიმე მეტალების აღმოჩენის და კონცენტრაციის განსაზღვრისთვის. დანადგარში გამოყენებულია ატომიზაციის ელექტროთერმული და ალური მეთოდები. აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა WinLab 32. US EPA-ს შესაბამისი მეთოდების საფუძველზე შესაძლებელია სხვადასხვა ობიექტებში შემდეგი მძიმე მეტალების გაზომვა: Cu, Mo, Pb, Zn, Ag, Co, Cr, Ni, Mn, Cd და სხვ.

image description
Canberra Industries Inc., USA

რადიონუკლიდების მზომი გამა-სპექტრომეტრი Canberra ნახევარგამტარული GC2020 დეტექტორით

გამა-სპექტრომეტრი განკუთვნილია გარემოს სხვადასხვა ობიექტებში რადიონუკლიდების შემცველობის გასაზომად. სპექტრომეტრის მოქმედება დამყარებულია ნახევარგამტარულ დეტექტორში გამა-კვანტების დეტექტირებაზე, მუხტის მატარებელთა იმპულსების შემდგომი გარდაქმნით ძაბვის ამპლიტუდის პროპორციულად, რაც რეგისტრირდება მრავალარხიან ანალიზატორში, ხოლო შემდეგ ხდება მიღებული გამა სპექტრის კომპიუტერული დამუშავება. სპექტრომეტრის ძირითადი ელემენტია - კოაქსიალური გერმანიუმის დეტექტორი GC2020 (ფარდობითი ეფექტურობა - 24,5%). აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა Genie-2000.

image description
Hach Company, USA

პორტატიული ლაბორატორიული კომპლექსი DREL/2400

განკუთვნილია სასმელი წყლის და ქალაქის გამდინარე წყლების ტესტირებისთვის. ხარისხის ანალიზი ხდება სპექტროფოტომეტრული და ტიტრიმეტრული მეთოდით. ძირითად მაკომპლექტებელს წარმოადგენს პორტატიული სპექტროფოტომეტრი DR/2400 და ციფრული ტიტრატორი 16900. ლაბორატორიული კომპლექტი წყლის ხარისხის 21 მაჩვენებლის ტესტირების საშუალებას იძლევა. შესაძლებელია გაზომვების ჩატარება საველე პირობებში. ათვისებულია შემდეგი პარამეტრების გაზომვების მეთოდები: Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-, HCO3-, CO32-, NH4+, NO3-, NO2-, Total N, Total P, Total C.

image description
BERGHOF Products+instruments GmbH; Germany

სინჯების დამუშავების მიკროტალღური სისტემა speedware™ MWS-3+

სინჯების დაშლის მიკროტალღური სისტემა. განკუთვნილია მყარი ნივთიერებების ქიმიური დაშლისთვის მაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში. აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა.image description
Horiba Ltd., Japan

წყლის ხარისხის მულტიფუნქციური ანალიზატორი, წყლის ხარისხის მაკონტროლებელი U-10 (2M)

პორტატიული ანალიზატორი განკუთვნილია წყლის ხარისხის ექვსი პარამეტრის გასაზომად: pH, ხვედრითი ელექტროგამტარებლობა, სიმღვრივე, ტემპერატურა, ჟანგბადის ხსნადობა, მარილიანობა.image description
Durridge Company

რადიაციული გაზის - რადონის კონცენტრაციის მზომი RAD7

დეტექტორი განკუთვნილია რადიოაქტიური გაზის რადონის გასაზომად გარემოს სხვადასხვა წერტილებში. გაზომვის დიაპაზონი შეადგენს 0,1-10000 pCi/l (4-400000 bec/m3). აქვს პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მონაცემების კომპიუტერში შეყვანის და პირველადი დამუშავების საშუალებას იძლევა.