ინსტიტუტის სტრუქტურა

 1. ნივთიერებათა ფიზიკური თვისებების კვლევის განყოფილება;
 2. რადიაციული ფიზიკის განყოფილება;
 3. ატომურ აბსორბციული სპექტრომეტრიის განყოფილება;
 4. ეკოლოგიის განყოფილება;
 5. მყარი სხეულების ქიმიური ტექნოლოგიის განყოფილება.

პრიორიტეტები

 1. რადიაციული კვლევები ნახევარგამტარებში;
 2. მაღალი რადიაციული მდგრადობის მქონე ნახევარგამტარული ხელსაწყოების შექმნა;
 3. ფიზიკურ-ქიმიური ანალიტიკური კვლევები;
 4. რადიაციული ეკოლოგია;
 5. კლიმატის ცვლილება;
 6. მდგრადი განვითარების მულტიდისციპლინური კვლევები;
 7. გარემოს დაბინძურება და მყარი ნარჩენების გადამუშავების კვლევა;
 8. განახლებადი ენერგეტიკის მასალათმცოდნეობა;
 9. მყარი სხეულების ქიმიური ტექნოლოგია.