პარტნიორები

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის პრიორიტეტებია: ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენება, ახალი არაორგანული მასალების მიღება-დამუშავება და წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია-რეციკლირების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიების დამუშავება.
შესაბამისად ინსტიტუტის მაპროფილებელი მიმართლებებია: არაორგანული მასალათმცოდნეობა და მეტალურგია. ინსტიტუტი ამავდროულად, ამ მიმართულებებით ეწევა საექსპერტო სამუშაოებს.

უკან